top of page

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ŽÁDOST O SOUHLAS


 

V souladu s článkem 13 nařízení UE 2016/679 (Obecné nařízení o ochraně údajů - GDPR) a v souladu s příslušnými pravidly o ochraně soukromí bychom vás rádi informovali, že poskytování informací v níže uvedených polích je z vaší strany čistě dobrovolné.

 

1. ÚČEL A REŽIM ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje a jakékoli přílohy volně předložené po vyplnění tohoto formuláře zpracovává Selene spol. s.r.o., pro marketingové účely, včetně propagačních a obchodních aktivit, které vám umožní mimo jiné přijímat informační a reklamní materiály o našich činnostech a produktech. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře povolujete společnosti Selene spol. s.r.o. používat telekomunikační technologii (email).

 

2. ZPRACOVÁNÍ
Zpracování údajů pro všechny účely uvedené v bodě 1 se provádí v elektronické podobě automatizovanými a neautomatizovanými prostředky po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelu, pro který byly shromážděny.

 

3. DŮSLEDKY POSKYTNUTÍ ÚDAJŮ
Poskytování osobních údajů označených * je povinné pro provádění činností uvedených v bodě 1 výše. Vaše neposkytnutí těchto údajů zabrání jakémukoli následnému zpracování vaší žádosti o přijetí našeho zpravodaje. Na druhé straně je poskytnutí údajů pro výše uvedené účely volitelné a podléhá vašemu souhlasu.

 

4. VAŠE ÚDAJE

V žádném případě nebudou vaše údaje prozrazeny a / nebo předány třetím stranám mimo společnost Selene. Vaše data se nebudou šířit.

 

5. PROCESY A ŘÍDICÍ ÚDAJE
Zpracovatelem dat je společnost Selene spol. s.r.o. se sídlem Neumannova 161, 383 01 Prachatice.
Kontaktní osoba pro soukromí pro poskytované webové služby je dočasným marketingovým manažerem. Osobní údaje mohou zpracovávat subjekty jmenované jako správce v rámci společnosti i mimo ni, jakož i strany odpovědné za správu požadované služby.

 

6. PRÁVA PŘEDMĚTU ÚDAJŮ
Rovněž vás informujeme, že v rozsahu a za podmínek stanovených z obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR) 2016/679 Selene spol. s.r.o. uznává a zavazuje se prosazovat vaše následující práva:
- právo na přístup k vašim osobním údajům obsaženým v našich elektronických úložištích;
- právo požádat o opravu, aktualizaci a výmaz, pokud jsou neúplné nebo chybné, a také namítat
 proti zpracování z legitimních nebo konkrétních důvodů;
- právo získat bez zbytečného odkladu opravu nesprávných osobních údajů, které se vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím doplňkového prohlášení.
- právo na vymazání vašich osobních údajů bez zbytečného odkladu

Příslušné žádosti musí být zaslány správci údajů:

poštou na adresu, Selene spol. s.r.o., Neumannova 161, 383 01 Prachatice, nebo e-mailem na info@selene.cz

bottom of page